Direkt zum Inhalt

联系方式

您有一个具体的问题并希望与我们联系?在这里为您提供各种联系方式。

联系方式

总部 - 世界销售和服务网络

Zumbach Electronic AG Headquarter
Hauptstrasse 93
2552 Orpund
Schweiz

电话: +41 32 356 04 00
传真:  +41 32 356 04 30
电子邮件: sales@zumbach.ch

其它联系方式